ორის ბუღალტერია 5-ის ელექტრონული სახელმძღვანელო - ორისი

ორგანიზაციის მართვის კომპიუტერული სისტემები

+995 32 260 43 43

ka en

გადმოწერა

ორის ბუღალტერია 5-ის ელექტრონული სახელმძღვანელო

აღწერა ფაილი ზომა შეიცავს
პროგრამის ინსტალაცია Programis instolacia.pdf 307KB Programis instolacia.pdf
ქსელში მუშაობის უზრუნველყოფა Qselshi mushaobis uzrunvelyofa.pdf 382KB Qselshi mushaobis uzrunvelyofa.pdf
მონაცემების ასლის აღება/აღდგენა Monacemebis aslis ageba agdgena.pdf 236KB Monacemebis aslis ageba agdgena.pdf
პროგრამის განახლება ინტერნეტით Programis ganaxleba internetit.pdf 267KB Programis ganaxleba internetit.pdf
თავი 1. პროგრამასთან მუშაობის სწრაფად დაწყების სახელმძღვანელო Chapter 1 Programastan mushaobis swrafad dawyebis saxelmzgvanelo.pdf 2.334MB Chapter 1 Programastan mushaobis swtafad dawyebis saxelmzgvanelo.pdf
თავი 2. ახალი ორგანიზაციის შექმნა Chapter 2 Axali organizaciis sheqmna.pdf 518KB Chapter 2 Axali organizaciis sheqmna.pdf
თავი 3. ანგარიშთა გეგმის მომზადება და სასტარტო ნაშთების დასმა Chapter 3 Angarishta gegmis momzadeba da sastarto nashtebis dasma.pdf 1.440MB Chapter 3 Angarishta gegmis momzadeba da sastarto nashtebis dasma.pdf
თავი 4. საოპერაციო და ანალიზური პერიოდები Chapter 4 Saoperacio da analizuri periodi.pdf 143KB Chapter 4 Saoperacio da analizuri periodi.pdf
თავი 5. საბუღალტრო გატარებები Chapter 5 Sabugaltro gatarebebi.pdf 2.305MB Chapter 5 Sabugaltro gatarebebi.pdf
თავი 6. კონტროლის და ანალიზის ინსტრუმენტები Chapter 6 Kontrolis da analizis instrumentebi.pdf 1.653MB Chapter 6 Kontrolis da analizis instrumentebi.pdf
თავი 7. პირველადი დოკუმენტები Chapter 7 Pirveladi dokumentebi.pdf 424KB Chapter 7 Pirveladi dokumentebi.pdf
თავი 8. პროექტები Chapter 8 Proeqtebi.pdf 365KB Chapter 8 Proeqtebi.pdf
თავი 9. ძირითადი საშუალებები და ცვეთის დარიცხვა Chapter 9 Ziritadi sashualebebi da cvetis daricxva.pdf 1.681MB Chapter 9 Ziritadi sashualebebi da cvetis daricxva.pdf
თავი 10. ხელფასი Chapter 10 Xelfasi.pdf 1.223MB Chapter 10 Xelfasi.pdf
თავი 11. ვალუტა და საკურსო სხვაობა Chapter 11 Valuta da sakurso sxvaoba.pdf 813KB Chapter 11 Valuta da sakurso sxvaoba.pdf
თავი 12. სამეურნეო ოპერაციები Chapter 12 Sameurneo operaciebi.pdf 2.577MB Chapter 12 Sameurneo operaciebi.pdf
თავი 13. გამომავალი დოკუმენტების ფორმირება/აწყობა Chapter 13 Gamomavali dokumentebis formireba awkoba.pdf 2.537MB Chapter 13 Gamomavali dokumentebis formireba awkoba.pdf
თავი 14. პროგრამის მომხმარებლები და უფლებების გადანაწილება Chapter 14 Programis momxmareblebi da uflebebis gadanawileba.pdf 383KB Chapter 14 Programis momxmareblebi da uflebebis gadanawileba.pdf
თავი 15. პროგრამის გადატანა ერთი კომპიუტერიდან მეორეზე Chapter 15 Programis gadatana erti kompiuteridan meoreze.pdf 43.2KB Chapter 15 Programis gadatana erti kompiuteridan meoreze.pdf
თავი 16. ელექტრონული დეკლარირება Chapter 16 Eleqtronuli deklarireba.pdf 1.975MB Chapter 16 Eleqtronuli deklarireba.pdf
თავი 17. ბანკის ამონაწერის იმპორტი Chapter 17 bankis amonaweris importi.pdf 1.576MB Chapter 17 bankis amonaweris importi.pdf
თავი 18. წარმოების ცხრილები Chapter 18 warmoebis cxrilebi.pdf 87KB Chapter 18 warmoebis cxrilebi.pdf
დანართი Danarti.pdf 254KB Danarti.pdf
დოკუმენტაციისთვის საჭირო ფონტები DocFonts.rar 378KB Aemdp___.ttf
Spgogeba.ttf
SPGRM___.ttf
Spkol10.ttf
Spkol5.ttf
Spkol6.ttf
Spkol9.ttf
Geo_I___.ttf
Geo_t___.ttf
Geo_tb___.ttf
Geo_ti___.ttf
Oris.ttf
Orisf.ttf

.pdf ფორმატის ფაილების წასაკითხად საჭიროა პროგრამა "Adobe Acrobat Reader".
თუ თქვენ არ გაქვთ ეს პროგრამა გადმოიწერეთ შემდეგი ბმულიდან: Adobe Acrobat Reader